Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 26 mei 2020

The big graphic house is gevestigd in Waalwijk en staat bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 73958441. Voor zover niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, zijn deze voorwaarden van toepassing in alle gevallen, waarin gebruik gemaakt wordt van de diensten van The big graphic house.

Artikel 1: Definities

Deze algemene voorwaarden zijn geldend en bindend binnen de grafische sector. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de ontwerper de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van grafische werkzaamheden.
b. De ontwerper: een natuurlijk persoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande aanvraag heeft uitgebracht.
c. Opdracht: een geaccepteerde aanvraag door de ontwerpers betreffend uitvoering van grafische werkzaamheden. De opdracht start bij betaling door de opdrachtgever van de toegestuurde factuur.

Artikel 2: toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gebruikmaking van de website en op alle inschrijvingen, afspraken, aanbiedingen (offertes), bemiddelingen, werkzaamheden door The big graphic house en op alle overeenkomsten tussen The big graphic house en opdrachtgevers en/of ontwerpers.
b. Indien een opdrachtovereenkomst tot stand komt tussen de opdrachtgever, The big graphic house en de ontwerper gelden in alle gevallen deze algemene voorwaarden en prevaleren deze indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zover ontwerper en/of opdrachtgever eigen voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing, eerst dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door The big graphic house.
c. Indien een ingeschreven deelnemer niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na inschrijving bij The big graphic house schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorwaarden, wordt de deelnemer geacht volledig met de inhoud daarvan te hebben ingestemd.

Artikel 3: de website

a. Door gebruikmaking van de website kunnen opdrachtgevers ontwerpers selecteren en een aanvraag doen voor een opdracht. Door inschrijving via de website heeft de ontwerper The big graphic house gemachtigd om de ontwerper voor te stellen aan opdrachtgevers voor een opdracht via de website. The big graphic house behoudt zich te allen tijde het recht voor personen die zich hebben aangemeld zonder opgaaf van reden te weigeren. Tevens heeft de ontwerper reeds nu voor alsdan bij uitsluiting gemachtigd om voor financiële afwikkeling te zorgen van opdrachten uitgevoerd door de ontwerper.
b. De website maakt het mogelijk dat ontwerpers in contact komen met opdrachtgevers en andersom. The big graphic house controleert de betrouwbaarheid van ontwerpers en opdrachtgevers zo goed mogelijk, maar kan de betrouwbaarheid van deelnemers en opdrachtgevers niet garanderen. The big graphic house kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden door opdrachtgever en/of ontwerper voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
c. Het risico voor het gebruik van de website ligt volledig bij de ontwerpers en opdrachtgevers. The big graphic house is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de manier waarop de website gebruikt wordt door ontwerpers en/of opdrachtgevers.
d. The big graphic house streeft ernaar ten alle tijden de website goed en constant te laten werken, maar kan het optimaal functioneren van de website niet garanderen. The big graphic house is daarom niet aansprakelijk jegens opdrachtgever en/of ontwerper. The big graphic house kan op geen enkele wijze opdrachten en/of werkzaamheden garanderen aan opdrachtgever en/of ontwerper.

Artikel 4: privacybescherming

a. De persoonsgegevens van de ontwerpers die op de website worden gezet worden behandeld conform de geldende privacywetgeving. De persoonsgegevens worden opgenomen zoals is vermeld in de privacyverklaring. De ontwerpers geven van tevoren expliciet toestemming om deze gegevens te gebruiken om producten en diensten af te stemmen op de interesse van opdrachtgevers en opdrachtgevers hierover te informeren. The big graphic house is niet verantwoordelijk jegens ontwerper, opdrachtgever en/of derden voor foutieve gegevens op de website.
b. De ontwerpers geven toestemming om deze gegevens via verschillende media aan opdrachtgever te presenteren. Deze toestemming wordt beëindigd wanneer ontwerper zich uitschrijft. De openbaarmaking aan de media is bedoeld ter promotie van The big graphic house en/of de ontwerper.
c. Zie ook de privacyverklaring van The big graphic house.

Artikel 5: de opdrachtaanvaarding

a. Een opdrachtaanvaarding is een overeenkomst tussen de ontwerper en opdrachtgever betreffend grafische werkzaamheden. Een opdrachtaanvaarding komt tot stand wanneer de opdrachtgever een aanvraag doet en de ontwerper de opdrachtaanvraag accepteert. De opdrachtaanvaarding is bindend bij betaling van de factuur door de opdrachtgever.
b. De ontwerper is bij betaling verbonden aan de opdracht en is verplicht de opdracht af te ronden. De ontwerper dient te acceptabel te handelen uit de naam van The big graphic house. De ontwerper ontvangt de vergoeding als de opdrachtgever tevreden is met het eindproduct.
c. De ontwerper dient acceptabel te handelen, zie artikel 7 Lid e wat onder onacceptabel gedrag wordt verstaan door The big graphic house.
d. Bij betaling door de opdrachtgever zijn de ontwerper en opdrachtgever aan elkaar verbonden tot de afronding van de opdracht. Zie artikel 6 voor tekstuele toelichting over de afronding van de opdracht.
e. Als de opdrachtgever tijdens de aanvraagprocedure een ontwerper heeft laten kiezen door The big graphic house, is The big graphic house niet verantwoordelijk voor deze keuze. Als er sprake is ‘geen goede keuze’, is The big graphic house hier niet verantwoordelijk voor.

Artikel 6: uitvoering opdracht

a. De opdracht start bij betaling van de factuur. The big graphic house geeft door aan de ontwerper dat de opdracht van start kan gaan. De ontwerper neemt contact op met de opdrachtgever. De ontwerpers hebben starterspakketten ontvangen over de benadering van de opdrachtgever, maar is niet verplicht deze toe te passen. De ontwerper dient zijn/haar eigen werkmethode aan te geven bij de opdrachtgever.
b. Het contact tussen de opdrachtgever en de ontwerper wordt uitgevoerd via de mail, tenzij beide partijen een ander communicatiemiddel willen hanteren. Als beide partijen een ader communicatiemiddel willen hanteren, dienen zij hiervoor toestemming te vragen aan The big graphic house. The big graphic house heeft ten alle tijden het recht om het ander communicatiemiddel af te wijzen. Dit vanwege bescherming van het concept.
c. De opdrachtgever en de ontwerper dienen samen te werken om het eindproduct vorm te geven. De opdrachtgever dient zijn/haar wensen duidelijk aan te geven bij de ontwerper om de uitvoering van de opdracht te vereenvoudigen.
d. De opdracht is afgerond als de opdrachtgever tevreden is met eindproduct. De opdrachtgever en de ontwerper geven beide aan dat de opdracht succesvol is afgerond. De opdrachtgever ontvangt hierna de volledige rechten over zijn/haar product en de ontwerper zijn/haar vergoeding.
e. De opdrachtgever is ‘tevreden’ als de opdrachtgever doorgeeft aan The big graphic house dat de opdracht is afgerond. Dit kan de opdrachtgever doen in zijn/haar account.
f. The big graphic house is niet verantwoordelijk voor de taalkundigheid van de ontwerper. The big graphic house probeert de ontwerper hierbij te ondersteunen waar mogelijk. Spel- en taalfouten tijdens de opdracht kunnen voorkomen en The big graphic house is niet aansprakelijk als dit negatieve gevolgen met zich meebrengt. De opdrachtgever dient de producten zelf te controleren op spel- en taalfouten.
g. Er is voorts geen sprake van een arbeidscontract c.q. arbeidsbemiddeling; The big graphic house is geen werkgever en er wordt dus bij inschrijving geen arbeidsovereenkomst afgesloten.
h. Indien de ontwerper niet handelt naar behoren, kan de opdrachtgever dit aangeven bij The big graphic house. Zij zullen contact opnemen met de ontwerper om de situatie rondom de opdracht in beeld te brengen en zorgen voor een goed verder verloop van de opdracht.

Artikel 7: beëindiging opdracht

a. Bij aanvaarding van de opdracht door de ontwerper, dient de ontwerper de opdracht uitvoeren tot het moment dat de opdrachtgever heeft aangegeven dat hij/zij tevreden is met het eindproduct.
b. Bij betaling van de factuur door de opdrachtgever, gaat de opdrachtgever de opdracht aan met de gekozen ontwerper. De factuur dient binnen 15 dagen betaald te worden. Deze vervalt na de vastgestelde periode. Als de factuur niet is betaald binnen de aangegeven periode, vervalt de aanvraag en dient de opdrachtgever een nieuwe aanvraag doen indien dit gewenst is.
c. The big graphic house handelt alleen als bemiddelaar. De opdrachtgever bepaalt zijn/haar eigen ontwerper die de opdracht uitvoert. The big graphic house is dus niet verantwoordelijk voor de handelingen van de ontwerper. The big graphic dient toezicht te houden over de opdrachten en ervoor zorgen dat de opdrachten verlopen naar behoren.
d. The big graphic house geeft het geld van de opdracht niet terug aan de opdrachtgever, tenzij er sprake is lid e. Als er sprake is van een van de benoemde gevallen onder lid e, dan ontvangt de opdrachtgever zijn/haar geld terug en de ontwerper ontvangt geen vergoeding voor de uitgevoerde werkzaamheden betreffend de opdracht.
e. De opdracht kan alleen beëindigd worden als er sprake is van onacceptabel handelen door de ontwerper. Als hier sprake van is kan de opdrachtgever zijn/haar geld terugontvangen. Het gebruiken van scheldwoorden tijdens de communicatie, meer dan twee keer niet houden aan deadlines tijdens de opdracht, langer dan 5 werkdagen niet reageren op de communicatie, het schenden van de vooraf gesteld regels/voorwaarden door de opdrachtgever en het gebruiken van copyright images door de ontwerper wordt gezien als onacceptabel gedrag.
f. Als er sprake is van onacceptabel gedrag, dient de opdrachtgever tijdig aan te geven bij The big graphic house. The big graphic house geeft de ontwerper de kans om zijn werkhouding aan te passen. Blijft de ontwerper onacceptabel handelen wordt de opdracht beëindigd door The big graphic house op de eerdergenoemde wijze. Indien de opdrachtgever niet tijdig aangeeft dat de ontwerper niet functioneert naar behoren, kan een per directie beëindiging van de opdracht niet worden uitgevoerd.
g. Als er sprake is van onacceptabel gedrag, dient de opdrachtgever dit te bewijzen. Als er geen bewijs is van het onacceptabel gedrag, kan de opdracht niet worden beëindigd volgens lid d.
h. De ontwerper kan de opdracht niet beëindigen, tenzij er sprake is van intimiderend gedrag door de opdrachtgever. Als er sprake is van langdurige ziekte of niet-beïnvloedbare factoren die de voortzetting van de opdracht in de wegstaat, kan de opdracht beëindigd worden of voorgezet worden door een andere ontwerper van The big graphic house. Als er sprake is van beëindiging van de opdracht, ontvangt de opdrachtgever zijn/haar geld terug en de ontwerper ontvangt geen vergoeding.
i. Als er sprake is van geen prettige werkomgeving tussen beide partijen en geen sprake van onacceptabel gedrag volgens lid e, dan kan ervoor gekozen worden om de voorzetting van de opdracht door een andere ontwerper te laten uitvoeren. Dit kan alleen als beide partijen dit schriftelijk hebben aangegeven. The big graphic house wijst een andere ontwerper aan voor de opdracht. De ontwerper die vervangen wordt door een andere ontwerper, ontvangt geen vergoeding. De vervangende ontwerper valt onder artikel 5 lid e.

Artikel 8: Benadering deelnemers buiten de website en/of The big graphic house om

a. Het is opdrachtgever danwel ontwerper niet toegestaan om zonder goedkeuring of buiten medeweten van The big graphic house, na éénmaal met elkaar door The big graphic house in contact gebracht, elkaar direct of indirect te benaderen of contracteren voor eventuele nieuwe opdrachten. Indien zulks toch geschiedt is ontwerper en de opdrachtgever tweemaal het bedrag aan The big graphic verschuldigd dat betaald had dienen te worden indien de opdracht via The big graphic house was gelopen. Voor opdrachten „voorvloeiend‟ uit een opdracht geldt eveneens het bovenstaande. Daarnaast worden de ontwerpers verwijderd van het platform en worden niet meer toegestaan in de toekomst.
b. The big graphic house heeft toestemming het bovenstaande te controleren aan de hand van steekproeven. Als de ontwerper de opdracht buiten The big graphic house om accepteert, gelden de bovenstaande financiële consequenties voor de ontwerper.
c. Bij verwijderingen van het platform vanwege bovenstaande redenen, dan ontvangt de ontwerper het inschrijfbedrag niet terug. De gegevens worden verwijderd zoals vermeld staat in de privacyverklaring van The big graphic house.
d. De consequenties voor de ontwerper worden benadrukt in het contract tijdens de aanmeldingsprocedure.

Artikel 9: drukwerk

a. De opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor het drukwerk van de producten. Ook als de producten zijn vormgegeven door een ontwerper van The big graphic house. De opdrachtgever kan The big graphic house en/of de ontwerper hier aansprakelijk voorstellen.
b. De ontwerper ontvangt starters-pakketten. Hierin staat beschreven hoe de kans op foutief drukwerk verkleind kan worden door de ontwerper. De opdrachtgever dient hier zelf ook op te letten tijdens de opdracht en eventueel de ontwerper hierop te wijzen.

Artikel 10: belasting

a. De ontwerper draagt zelfstandig zorg voor afdracht(en) in het kader van inhoudingen van belasting en/of sociale premies, volksverzekeringen, fiscus en/of bedrijfsvereniging en vrijwaart The big graphic van alle aanspraken van derden, inclusief zichzelf, van welke aard dan ook in dat kader. Indien de fiscus en/of bedrijfsvereniging later concluderen dat inhouding en afdracht ten onrechte achterwege zijn gebleven, zal The big graphic house alle daaruit voortvloeiende kosten, inclusief maar niet beperkt tot (fiscale) naheffingen, rente, boetes, interesten en kosten van juridische bijstand, op de betreffende ontwerper verhalen.
Artikel 11: tarieven
a. De ontwerper bepalen zijn/haar eigen tarief per product. Tijdens de aanmeldprocedure kunnen de ontwerpers per product aangeven wat hij/zij voor het product wil ontvangen.
b. De ontwerper kan een keer in de twee maanden zijn/haar tarieven aanpassen. De aanpassing dient door The big graphic house uitgevoerd te worden. De ontwerper kan de aanpassing aanvragen via de mail.
c. De aanvragen die voor de aanpassing van de tarieven zijn aangevraagd worden behandeld aan de hand van de oude tarieven.
d. The big graphic house is de bemiddelaar tussen de ontwerper en opdrachtgever en vraagt hier een bemiddelingsvergoeding voor. De vergoeding bestaat uit een opslag op de prijs van de ontwerper. De hoogte van opslag is afhankelijk van de vraagprijs van de ontwerper. De opslag is bekend bij de ontwerper.
e. De prijs op de website bestaat uit de vraagprijs van de ontwerper en de opslag van The big graphic house. De prijzen zijn exclusief 21% btw weergegeven. Op de factuur staat het btw-bedrag wel vermeld.
f. De ontwerper ontvangt zijn vergoeding als de opdracht afgerond is volgens art 6 lid d. De ontwerper ontvangt geen vergoeding als er sprake is van onacceptabel gedrag volgens artikel 7 lid e. The big graphic house heeft het recht de ontwerper geen vergoeding uit te keren. The big graphic house is verplicht de ontwerper erop te wijzen dat er sprake is van onacceptabel gedrag. De ontwerper krijgt hierdoor de mogelijk zijn/haar werkhouding aan te passen.

Artikel 11: copyright

a. The big graphic house is niet verantwoordelijk voor het gebruiken van copyright afbeelding tijdens door de ontwerper tijdens de opdracht. De ontwerper is hier verantwoordelijk voor en de opdrachtgever kan de eventuele (financiële) consequenties neerleggen bij de ontwerper.
b. The big graphic house ligt de ontwerper in via de starters-pakketten over het gebruiken van copyright afbeeldingen.
c. Tijdens de opdracht kan de ontwerper specifiek materiaal nodig kunnen hebben voor de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever en ontwerper dienen samen te beslissen hoe de benodigde materialen aangeschaft worden. De opdrachtgever kan eventueel copyright-free afbeeldingen aanschaffen via het web. The big graphic house staat open voor vragen over dit onderwerp.
d. Beide partijen zijn bewust van de consequenties van het gebruiken van copyright afbeeldingen. The big graphic house is dus in geen een geval aansprakelijk op het gebied van copyright.

Artikel 12: portfolio

a. De ontwerper dient een persoonlijk portfolio in te sturen bij de aanmelding. Het is verboden om grafisch werk van een derde persoon in te sturen. The big graphic house probeert dit zo goed mogelijk te controleren, maar kan juistheid van het portfolio niet garanderen.
b. Het gebruiken van copyright materiaal in het portfolio is ten strengste verboden. The big graphic house probeert dit zo goed mogelijk te controleren, maar biedt geen garantie. Als er sprake is van copyright, ligt de aansprakelijkheid bij de ontwerper. Dit wordt duidelijk gemaakt tijdens de aanmelding.

Artikel 13: betaling

a. Alle opdrachten moeten worden gezien als overeenkomsten van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW en uitdrukkelijk niet als arbeidsovereenkomst ex artikel 7:610 BW. Alle bedragen zijn derhalve een vergoeding en betreffen geen salariëring voortvloeiend uit enig dienstverband.
b. Betalingen dienen binnen 15 dagen te worden voldaan. Bij betaling voor de aangegeven periode start de opdracht. Na 15 dagen vervalt de factuur en de opdracht wordt geannuleerd door The big graphic house. De ontwerper wordt ingelicht door The big graphic house.
c. Als de opdrachtgever de factuur na 15 dagen toch betaald, dient The big graphic house contact op te nemen met de opdrachtgever. Het is mogelijk de opdracht door te laten gaan als beide partijen (de ontwerper en opdrachtgever) instemmen. Als de opdrachtgever de betaling wil terugdraaien, dient The big graphic house dit terug te boeken aan de opdrachtgever.
d. Ontwerper is verplicht de opdracht zoals overeengekomen volledig uit te voeren, dat wil zeggen voor de opdrachtgever tevreden is met het eindproduct. Voldoet de ontwerper hieraan niet of niet volledig dan vervalt ieder recht op vergoeding voor de opdracht. In geval van een onderbreking van de werkzaamheden van de ontwerper ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, kunnen de werkzaamheden worden opgepakt door een andere ontwerper (met instemming van de opdrachtgever) of de opdracht beëindigd worden. In beide gevallen ontvangt de uitgevallen ontwerper geen vergoeding. In het tweede geval krijgt de opdrachtgever het geld terug

Artikel 14: aanmelden

a. De ontwerper dient aan te melden via het aanmeldformulier op de website.
b. The big graphic house geeft iedereen een kans om aan te melden. De aanmelding wordt beoordeeld door te big graphic house op verschillende aspecten; juistheid, volledigheid, professionaliteit en representativiteit.
c. The big graphic house heeft het recht om ontwerper te weigeren. Als hier sprake van is, geeft The big graphic house dit aan bij de ontwerper per mail. In eerste instantie geeft The big graphic house geen reden van afwijzing. De ontwerper heeft wel recht op uitleg wanneer de ontwerper hier behoefte aan heeft. Dit staat ook vermeld in de afwijzingsmail van The big graphic house aan de ontwerper.
d. Bij afwijzing mag de ontwerper zich nogmaals aanmelden. The big graphic house beoordeelt de aanmelding opnieuw.
e. Als de ontwerper geschikt is voor het online platform, ontvangt de ontwerper een welkom mail.
f. The big graphic house heeft het recht om de ontwerper van The big graphic house te verwijderen van het platform bij onacceptabel gedrag (artikel 7 lid e), het frequent weigeren van aanvragen of ter opschoning van het aanbod.
g. Als er sprake is van opschoning van het aanbod, is The big graphic house verplicht een geldige reden te geven aan de ontwerper. De ontwerper moet de kans krijgen zichzelf te verbeteren op de gegeven reden.
h. De ontwerper heeft het recht om van het platform verwijderd te worden. De ontwerper dient een mail te sturen naar The big graphic house met de vraag om verwijdering. De ontwerper dient de lopende opdrachten af te ronden voordat verwijdering van platform mogelijk is.

Artikel 15: aansprakelijkheid

a. The big graphic house is niet aansprakelijk in alle eerdergenoemde omstandigheden en de volgende omstandigheden;
b. The big graphic house is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van copyright materiaal door de ontwerper. De aansprakelijkheid ligt bij de opdrachtgever en/of ontwerper
c. The big graphic house is niet aansprakelijk voor de belasting van de ontwerper. De ontwerper dient dit zelf in te dienen bij de belastingdienst. The big graphic house houdt wel de verdiensten per ontwerper bij ter administratie.
d. The big graphic house en/of de ontwerper is niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen die ontstaan door uit het drukken van de grafische producten.
e. The big graphic house is niet verantwoordelijk voor de keuze die de opdrachtgever maakt. Bij betaling van de factuur door de opdrachtgever, start de opdracht. De opdrachtgever en ontwerper dienen er nu samen tot het eindproduct te komen. The big graphic heeft tijdens de opdracht alleen een hulpverlenende functie.
f. The big graphic house/ontwerper is niet aansprakelijk voor spel- en taalfouten in de producten. De opdrachtgever dient hier zelf op te controleren. De ontwerper dient wel aanpassingen te doen waar nodig.
g. The big graphic house controleert de betrouwbaarheid van ontwerpers en opdrachtgevers zo goed mogelijk, maar kan de betrouwbaarheid van deelnemers en opdrachtgevers niet garanderen. The big graphic house kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden door opdrachtgever en/of ontwerper voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 16: Geheimhouding ontwerper en publiciteit

a. De ontwerper heeft het recht om het logo van The big graphic house te gebruiken ter promotie van zijn/haar eigen profiel en/of de organisatie.
b. De ontwerper heeft niet het recht om het gerealiseerde product voor de opdrachtgever te gebruiken voor zijn/haar portfolio, tenzij de ontwerper toestemming heeft gekregen van de opdrachtgever.
c. The big graphic house heeft het recht om de opdrachtgever te plaatsen op de website onder na de opdracht ‘klanten van The big graphic house’, tenzij de opdrachtgever schriftelijk aangeeft hier niet mee akkoord te gaan. The big graphic house kan het hiervoor benodigde materiaal opvragen bij de ontwerper.
d. Vertrouwelijke informatie die verstrekt zijn aan de ontwerper door de opdrachtgever tijdens de opdrachten, dienen geheim te worden gehouden door de ontwerper. Als er sprake is van (financiële) consequenties door het verbreken van de geheimhoudingsplicht door de ontwerper, kan de opdrachtgever de consequenties neerleggen bij de ontwerper. De ontwerper en opdrachtgever dienen wel beide schriftelijk aan te geven dat er sprake is van een geheimhoudingsplicht. The big graphic house staat hier volledig buiten en kan niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 17: Overmacht

Tekortkomingen in de nakoming van één of meer verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst met The big graphic house kunnen niet worden toegerekend aan The big graphic house, indien deze direct of indirect het gevolg zijn van of samenhangen met: overheidsmaatregelen of overheidsvoorschriften, staat van beleg, staat van oorlog, technische storingen in het bedrijf van The big graphic house, storingen in levering van energie, ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkstakingen, uitsluitingen, bedrijfsbezettingen, verkeersbelemmeringen, technische storingen aan vervoersmiddelen, brand, explosie of andere omstandigheden, die buiten haar invloedssfeer zijn gelegen.

Artikel 18: wijziging van de voorwaarden

The big graphic house heeft te allen tijde het recht de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen. Alle ontwerpers van The big graphic house zullen hiervan op de hoogte worden gesteld door middel van het toezenden van de voorwaarden als er sprake is van aanpassingen.

Artikel 19: Toepasselijk recht bij geschillenbeslechting

Op de overeenkomsten met ontwerpers en/of opdrachtgevers, daaronder de inschrijving op de website van The big graphic house begrepen, is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in de statutaire vestigingsplaats van The big graphic house is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen The big graphic house en de deelnemers en/of de opdrachtgevers, alsmede de geschillen voortvloeiende uit het gebruik van de website door ontwerpers en/of opdrachtgevers.

Geen tijd? Laat ons helpen!

Wil je een ontwerper aanvragen, maar heb je weinig tijd? Zet ons aan het werk! Wij helpen je graag om een passende ontwerper te vinden.

Help mij!